Köpvillkor & GDPR

Köpvillkor
Dessa villkor nedan gäller handel i Bükis webshop och avvikelser från dessa är endast giltiga om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Vid handel av varor som ej finns presenterade i min webshop så gäller villkor som upprättas vid lagd order av denna vara.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Büki.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida,   Konsumentverket

Beställning
Man måste vara 18 år fyllda för att få handla varor hos Büki. För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpets genomförande. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att Büki lider ekonomisk eller annan skada kommer polisanmälas.

Büki friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Bükis sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende, vi gör vårt bästa för att produkterna skall återges på ett korrekt sätt men det kan förekomma skillnader från produkt bilder och aktuell vara.
Tänk på att färgtoner kan skifta kraftigt från skärm till skärm.

Betalning
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. I alla priser ingår moms 25% och utöver angivna priser tillkommer inom Sverige endast fraktavgift efter postens REK-brev prislista.
Betalning görs med Förskottsbetalning till mitt Bankgiro, Förskottsbetalning via Swish eller med Faktura via SveaWebPay. Vid val av faktura krävs ditt personnummer för godkännande från SveaWebPay.

Varor kan även skickas som postförskott (högst 10000kr) till av köparen angiven adress och betalas då vid avhämtning på av posten angivet uthämtningställe. Avgift tillkommer då enligt Postens prislista.

Büki reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser samt slutförsäljning. I fall då det finns uppenbar felaktighet i exempelvis prisangivelse så kan detta tvinga Büki att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Om SveaWebpay Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Val av Betalningssätt

Betalning görs i förskott eller med Faktura.

Du kan välja på Faktura via SveaWebpay, Swish och betalning till mitt Bankgiro. Välj det alternativ du önskar och ange det i ordermeddelandet.

Väljer du Faktura ger jag ut ditt personnummer till Svea Ekonomi för godkännande från dem. Är allt OK så skickar jag med fakturan tillsammans med det du har beställt. I de fall Svea inte godkänner fakturabetalning återkopplar jag till dig så kan du välja de andra betalningssätten eller om du vill ta tillbaka din order.

Vid val av Swish betalar du i förskott till tel. 072-588 53 66 och anger ditt Beställningsnummer och Namn.

Betalning till mitt bankgiro 5329-7149 sker i förskott. Ange i meddelanderaden ditt Beställningsnummer och Namn.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 8 arbetsdagar om inte annat anges. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker med hjälp av PostNord och skickas som rek alternativt postförskotts-rek.

Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen följer upp leveransen samt tillser att denna avhämtas på av posten angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställs i enlighet med Bükis köpevillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Büki per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Bükis egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Bükis ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Büki bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri.
Vid reklamation skall kund kontakta Büki på telefon
072-588 53 66 eller via e-post, buki@buki.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.
Defekta produkter som returernas till Büki bör behandlas som om de vore felfria och det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen där reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt (tur och retur) samt hanteringskostnad för ärendet.
Büki förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Om varan fått lättare repor eller skador som Büki enkelt kan åtgärda utgår en avgift på 250kr + moms som avdrages vid återbetalning till kund. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Återbetalning av returnerad vara sker inom 30 dagar från det att Büki mottagit och godkänt varans skick.

Vid produkter som är specialtillverkade (beställningsvaror), storleksändrade eller graverade för viss kund, gäller EJ bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Büki kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Büki, debiteras en avgift om
250:- + moms för att täcka Bükis kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Büki skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 0771-33 33 10) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Bükis kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Büki befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

GDPR – Så behandlar jag dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Birgitta Büki
Box 29
686 21 Sunne
Tel. 072-588 53 66

Vad samlar jag in?
För min administration håller jag ett digitalt kundregister. Dessa uppgifter är endast för eget bruk för att kunna hantera din beställning från mig.
Den består mestadels av mejl, kvitton, följesedlar och värderingsintyg som innehåller namn, adress, telefon, mejladress, vad du har beställt av mig och i de fall du har valt betalning via SveaWebPay även ditt personnummer.
Jag säljer eller överlåter inte denna information till tredje part.

SEKRETESS: Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

När samlar jag in?
Uppgifterna hämtas in när du är i kontakt med mig i samband med köp eller beställning av mig.
De uppgifter jag lagrar i systemet är namn och adress, epostadress, telefonnummer, order och leveransinformation. Därutöver den information du avger i samband med beställning, frågeställningar, reklamationer och garantiärenden till mig.
Adressinformationen hämtas i förekommande fall från Svea Ekonomi.

Så länge sparas informationen
Dina uppgifter sparas så länge de behövs med hänsyn de krav som finns för gällande lagar och förordningar i syfte att kunna fullgöra mina skyldigheter mot dig och gentemot berörda myndigheter.

Dina rättigheter
Vid frågor om personlig information jag lagrar om dig har du rätt att få svar snarast möjligt. Du kan då erhålla en digital kopia av den information jag har lagrat i mitt system.
Du kan alltid begära att information som är felaktig om dig rättas i systemet.
Borttagning av uppgifter är möjlig om de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlats in i enlighet med ovan lagar och begränsningar.
Vill du ha ut din information kan du melja mig: buki@buki.se eller ringa till: 072- 588 53 66

Övrigt
Büki förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.
Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Büki rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Büki skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.